เกี่ยวกับ

โครงการฝึกอบรมตามระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E learning)

 

เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งทางใจในเด็ก Promoting Resiliency in Children

.............................................

เนื้อหลักสูตร ประกอบด้วย 6 ตอนๆละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 ชั่งโมง ดังนี้

ตอนที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของความเข้มแข็งทางใจ

ตอนที่ 2 เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งทางใจ

ตอนที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของความเข้มแข็งทางใจในเด็ก

ตอนที่ 4 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งทางใจในเด็ก

ตอนที่ 5 เรื่อง กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทางใจในเด็ก

ตอนที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก

 

การลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม

           ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมผ่านทางเวปไซน์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

          ค่าลงทะเบียน 300 บาท ตลอดหลักสูตร

 

การสะสมหน่วยคะแนนเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

          สามารถสะสมหน่วยคะแนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดของสาขาวิชาชีพ

 

* เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนให้ ภายใน 5 วัน 

** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าระบบเรียนออนไลน์ สามารถสอบทางได้ทาง E-mail: TCPA65@gmail.com

ค่าลงทะเบียน

14 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567 สมาชิก (Member) 300
ไม่ใช่สมาชิก (Non-member) 300
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.


ข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.