เกี่ยวกับ

วิทยากรผู้สอน
อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ โดย Zoom cloud meeting

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 23 เมษายน 2565 เรื่อง หลักการวิจัยและสถิติวิเคราะห์ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. ปรัชญาและความสาคัญของการวิจัย
2. กระบวนการวิจัย
3. การออกแบบการวิจัยขั้นพื้นฐาน
4. เครื่องมือวิจัยขั้นพื้นฐาน
5. สถิติขั้นพื้นฐานสาหรับการวิจัย
6. การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
7. การเขียนรายงานการวิจัย และตัวอย่างงานวิจัย R2R CQI และ Best practices

วันที่ 24 เมษายน 2565 เรื่อง หลักสูตรการวิจัยและสถิติวิเคราะห์ขั้นสูง ประกอบด้วย
1. ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง – ความสาคัญและแนวโน้มการวิจัยในอนาคต
2. การออกแบบการวิจัยขั้นสูงเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสานวิธี
3. การสร้างเครือมือวิจัยขั้นสูงแบบหลากหลายมิติ
4. สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงชนิดตัวแปรพหุนาม
5. การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
6. เคล็ดลับการเขียนขอทุนวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนรับการฝึกอบรมคนละ 500 บาท สาหรับสมาชิกสมาคม และ 800 บาท สาหรับมิใช่สมาชิกสมาคม
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด

ได้รับใบประกาศนียบัตร และค่าหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

ค่าลงทะเบียน

01 - 19 เมษายน 2565 สมาชิก (Member) 500
ไม่ใช่สมาชิก (Non-member) 800
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Accound : The Thai Clinical Psychologist Association

Accound no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.


แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
ในกรณีที่ระบบยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผู้ดูแลระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินพบว่าส่งรูปหลักฐานการชำระเงินผิดต้องไปที่ไหนเพื่อแก้ไขสถานะการลงทะเบียน

A

คลิกที่ เมนู > กล่องระบบลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน > เปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนกลับ หรือ ติดต่อให้แนบใบโอนใหม่

Develop by IGENCO Co., Ltd.