ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ในการประชุมและการเรียนออนไลน์ย้อนหลัง เช่น ผ่าน Application Zoom, Google Meet, Ms.Team ข้าพเจ้ายินดีให้สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยบันทึกข้อมูลชื่อ และ/หรือ เสียงของข้าพเจ้า และ/หรือใบหน้า (กรณีที่ข้าพเจ้าเปิดกล้อง)

2. ในการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ข้าพเจ้ายินดีให้สมาคมฯ จัดเก็บข้อมูลดังนี้

2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด กิจกรรมที่เข้าร่วมกับสมาคมฯ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ

2.2 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ email address ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงาน ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ ให้สมาคมฯ ดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยและเป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะยกเว้นการใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารและส่งสิ่งของระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ

2.3 ข้อมูลที่เกินจากข้อมูลพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น ประวัติการศึกษา งานในหน้าที่ปัจจุบัน ลักษณะธุรกิจของสมาชิก งานอดิเรก ให้สมาชิกเลือกตอบรับหรือปฎิเสธการให้ข้อมูลเปิดเผยแก่เหล่าสมาชิกต่อ สมาคมฯได้ โดยสมาคมฯจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่อไปในอนาคต

3. ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าชมการบันทึกการเรียน Core course หลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก รุ่นที่ 13/2564 แบบ Rerun Online สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าเรียนได้ศึกษาทบทวนความรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันที่ได้รับการรับรองต่อไป  

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าใช้งาน กระทำการดาวน์โหลด คัดลอก /ทำการสำเนา  หรือทำไฟล์วิดีโอการเรียนการสอนระยะ Core Course ด้วยวิธีการใดๆก็ตาม จากเว็บไซต์ของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  จึงขอความร่วมมือผู้เข้าใช้งานทุกท่านปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขแล้ว แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณาปิดหน้าจอลงทะเบียนซึ่งถือว่า ไม่ยอมรับ