ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้ายินดีให้สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยบันทึกข้อมูลชื่อ และ/หรือ จัดเก็บข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด กิจกรรมที่เข้าร่วมกับสมาคมฯ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ

2. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ email address ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงาน ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ ให้สมาคมฯ ดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยและเป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อเหล่าสมาชิกและสาธารณะยกเว้นการใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารและส่งสิ่งของระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ

3. ข้อมูลที่เกินจากข้อมูลพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น ประวัติการศึกษา งานในหน้าที่ปัจจุบัน ลักษณะธุรกิจของสมาชิก งานอดิเรก ให้สมาชิกเลือกตอบรับหรือปฎิเสธการให้ข้อมูลเปิดเผยแก่เหล่าสมาชิกต่อ สมาคมฯได้ โดยสมาคมฯจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่อไปในอนาคต

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขแล้ว แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณาปิดหน้าจอซึ่งถือว่า ไม่ยอมรับ