ฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
- ธ.ค. 2565การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา5,5005,500
ปิดลงทะเบียน
- ธ.ค. 2565การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง "จิตวิทยาทางไกลในทศวรรษใหม่ E-Mental Health Services and Cyberpsychology " 00ลงทะเบียน
- ธ.ค. 2565การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2565 ณ กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี5,5005,500
ปิดลงทะเบียน