ฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
ก.พ. 2566 - ธ.ค. 2567โครงการฝึกอบรมตามระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E learning) เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งทางใจในเด็ก Promoting Resiliency in Children300300ลงทะเบียน
ก.ค. 2566 - ธ.ค. 2567โครงการฝึกอบรมตามระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร"ความรู้การวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก"300500ลงทะเบียน
- พ.ย. 2566The 3nd Annual International Conference and the 47th Annual Conference of the Thai Clinical Psychologist Association "ความรุนแรง:รู้ทัน ป้องกัน บรรเทา Violence: Awareness, Prevention and Reduction"00
ปิดลงทะเบียน
- ธ.ค. 2566การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 20) ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 5,5005,500
ปิดลงทะเบียน
- ม.ค. 2567การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 21) ณ กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี5,5005,500ลงทะเบียน
- ม.ค. 2567โครงการฝึกอบรม "การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤติ สำหรับนักจิตวิทยาคลินิก" 3,5003,500ลงทะเบียน