เกี่ยวกับ

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 13 ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychodiagnostics Assessment) การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต (Psychological Treatment and Rehabilitation) และการประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Application of Clinical Psychology for Community Mental Health Services and Related Fields) ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานของวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.
Develop by IGENCO Co., Ltd.